ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 6
ปฎิทินงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.75 KB 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.14 KB 6
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.69 KB 8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.02 KB 9
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.7 KB 7
คำสั่งแต่งตั้งเวรสัมพันธ์ชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2563 21
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.81 KB 12
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.94 KB 8
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แยกกลุ่มเรียน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 655.5 KB 33
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2563 ชั่วคราว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 506
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 15.97 KB 72
แผนปฏิบัติการ-โรงเรียนร่วมพัฒนา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 64
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 63
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.64 KB 43
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 22
รายชื่อนักเรียน พร้อมเลข 13 หลัก ม.1-ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.58 KB 47
คำสั่งปฏิบัติการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 266
ตารางเรียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 77
ตารางสอนนักศึกษาฝึกสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 38
ตารางสอนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 85
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.13 KB 143
หน้าปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 152
หน้าปกกิจกรรมลดเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 167.5 KB 181
ตัวอย่างเกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 191
ปฏิทินงานโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 224
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไข 18 มิย 62) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 134.5 KB 282
คำสั่งครูเวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.1 KB 180
คำสั่งครูเวรชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.22 KB 90
คำสั่งครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.8 KB 145
SDQPW เอ็กเซล์ช่วยคำนวค่าคะเเนน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 872.5 KB 219
แบบเก็บ SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 186.5 KB 166
แบบคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 183
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.74 KB 184
แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ไข Word Document ขนาดไฟล์ 321.97 KB 238
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.28 KB 65
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.92 KB 63
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 123
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 70
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 64
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770.88 KB 60
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 80
ตารางสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.57 KB 60
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 96
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 807.05 KB 61
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.85 KB 51
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885.96 KB 130
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 859.3 KB 52
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.38 KB 46
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.87 KB 48
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.25 KB 47
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.92 KB 65
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 797.95 KB 58
รายชื่อนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ชั่วคราว) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 129
คู่มือ การใช้ระบบ SGS Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 75
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.86 MB 482
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ม1-6 ณ 14 พย 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 240
โครงสร้างแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 59.53 KB 139
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.51 KB 233
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.85 MB 143
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 168
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 581
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.75 KB 275
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 17.01 KB 93
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 16.04 KB 77
ใบติดใบเสร็จ Word Document ขนาดไฟล์ 12.85 KB 102
ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43.44 KB 93
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.7 KB 101
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.97 KB 110
แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 194
คำสั่งคณะกรรมการกิจการนักเรียน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.92 KB 129
คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.31 KB 191
รายชื่อนักเรียน รวมนักเรียนแขวนลอย 1/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72 KB 111
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.48 KB 140
แผนการสอนคุณลักษณะ Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 731
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 66.25 KB 118
ผังมโนทัศน์ Word Document ขนาดไฟล์ 66.5 KB 95
ผังสร้างโครงสร้างหน่วยบุรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.86 KB 71
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่าง Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 302
โครงสร้างหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 157
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 198
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.78 KB 143
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.46 KB 187
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 234
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 451 KB 121
คำสั่ง ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.88 KB 149
คำสั่งเวรชุมชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 559.95 KB 136
คำสั่งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 97
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 1120
ต2ข ม.1- 6 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183 KB 100
คำสั่งรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 128
คำสั่งปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 127
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 116
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 189
ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 92
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 222.33 KB 822
ต2ข ม.1-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.96 KB 89
แบบรายงานผลการเรียนรายวิชา ม.1-6 128
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 172
ตัวอย่างปกรายงานการจัดกิจจกรรม 221
แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 614.5 KB 287
คำสั่งกีฬาสี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 117
เอกการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ส่วนหน้า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 95
เอกสารการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร Word Document ขนาดไฟล์ 90 KB 86
คำสั่งวันภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 131
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 81
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.94 KB 98
คำสั่งการจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 102
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 201
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.28 KB 102
เล่มโครงงานสถานศึกษาพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 180
เอกสารห้องเรียนสถานศึกษาพอ Word Document ขนาดไฟล์ 409 KB 169
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 355.5 KB 149
คำสั่งวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 126
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2560 123
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560 99
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.61 MB 154
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.95 MB 107
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.53 MB 157
ปฏิทินงานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 141
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 (ชั่วคราว) Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 119
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.98 KB 123
การใช้ป้ายภาษาอังกฤษบอกชั้นเรียนโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 139
บัญชีรายชื่อครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 322 KB 236
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.98 MB 90
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.91 KB 126
คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาภาคเรียน 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 716.65 KB 123
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2560 153
ต2ข. ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 96.83 KB 122
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ม.1 และ ม.2 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.38 KB 107
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 112
คำสั่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 117
แบบฟอร์มกิจกรรมทำวารสารโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 195
คำสั่งเวรวันหยุดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 129
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก 90
แบบฟอร์มมอบหมายงาน 216
แบบฟอร์มขอไปราชการ 227
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 1143
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 158
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืนประจำสถานที่ราชการ 129
กิจกรรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 35.9 KB 163
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 111
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 412 KB 183
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.83 KB 142
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.81 KB 117
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.95 KB 99
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 487.73 KB 87
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.99 KB 93
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 493.28 KB 132
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 99
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 459.39 KB 96
11 Roadmap นโยบายสำคัญ 77
นโยบายจุดเน้น สพฐ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.02 MB 5641
6 ยุทธศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 138
ต2ข ม.1-ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.33 KB 133
แบบฟอร์มนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 280.5 KB 330
แบบสรุปโครงการปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 227.03 KB 257
ตัวอย่างแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 290 KB 233
สรุปผลการประเมินภายใน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 429 KB 180
ใบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 221.92 KB 248
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 165
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 129
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 130
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 179
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 127
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณนโยบายและแผน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.82 MB 111
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบิหารงานกิจการนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 144
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการาชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 166
คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 157
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.64 MB 163
คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง ครูปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมชนสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 125
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 140
วิสัยทัศน์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 20.19 KB 216
มาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 42.82 KB 235
ตัวอย่างหัวข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 593
ระเบียบวัดประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 366 KB 196
ระเบียบวัดประเมินผลiระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 248
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 250 KB 2908