ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
        โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  
บนเนื้อที่ 40 ไร่ระยะทางอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษเขต 42 ประมาณ 20 กิโลเมตร
มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบลคือ ตำบลเขาทอง 12 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 และตำบลเขากะลา หมู่ที่ 5
       เปิดการสอนครั้งแรกปี พ.ศ. 2521 โดยตั้งเป็นสาขาโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อปี พ.ศ. 2523
สภาพปัจจุบัน
 
       โรงเรียนเขาทองพิทยาคม มี นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการครูรวมผู้บริหาร 20 คน
ชาย 4 คน  หญิง 16 คน ครูธุรการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คนลูกจ้างประจำเป็นชาย 1 คน  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนการจัดชั้นเรียน 2 : 2 : 2 / 1 : 1 :1 จำนวนนักเรียน 267 คน ชาย 142 คน หญิง 125 คน