ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรัชนา สุขรอด
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจิระนันท์ ยอดนิล
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางปราณี สละทองอินทร์
รก. รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล