ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุธีรา หลวงอภัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญรอด แก้วจรูญ
ครู คศ.2