ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวหทัยกนก ขลิบปั้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ