ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจำนงค์ อินทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยมน ด้วงอิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช มั่นสิงห์
ครูอัตราจ้าง