ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจำนงค์ อินทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปิยมน ด้วงอิ่ม
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก มูดอน
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช มั่นสิงห์
ครูอัตราจ้าง