ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดิเรก พูนศรีไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
ครู คศ.3

นางปราณี สละทองอินทร์
ครู คศ.3

นายณัฐพล ภู่ตระกูล
ครู คศ.1