ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดิเรก พูนศรีไทย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุมาลี ดำรงไชย
ครู คศ.3

นางปราณี สละทองอินทร์
ครู คศ.3

นายณัฐพล ภู่ตระกูล
ครู คศ.1