ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (18 ก.ค. 63)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
36
30
66
มัธยมศึกษาปีที่ 2
34
27
61
มัธยมศึกษาปีที่ 3
30
32
62
มัธยมศึกษาปีที่ 4
20
11 31
มัธยมศึกษาปีที่ 5
23
16
39
มัธยมศึกษาปีที่ 6
16 16 32
รวม
159
132
291