ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (10 พ.ย. 62)
 
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
37
28
65
มัธยมศึกษาปีที่ 2
34
34
68
มัธยมศึกษาปีที่ 3
31
18
49
มัธยมศึกษาปีที่ 4
26
18
44
มัธยมศึกษาปีที่ 5
16
17
33
มัธยมศึกษาปีที่ 6
9 13 22
รวม
153
128
281